Regulament de functionare a comitetului de securitate si sanatate în munca (CSSM)

 In Fără categorie

SECTIUNEA 1
Organizarea comitetului de securitate si sanatate în munca

1. Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în cadrul SC …………………………………….SRL in functie de numarul total al lucratorilor din unitate (cuprins intre 101 – 500).
(1) Se organizeaza comitetul de securitate si sanatate în munca, conform deciziei nr. ……., componenta acestuia fiind dupa cum urmeaza:
a) angajator sau reprezentantul sau legal;
b) reprezentanti ai angajatorului cu atributii de securitate si sanatate in munca – 2;
c) reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor – 3;
d) medicul de medicina a muncii.
(2) Numarul reprezentantilor lucratorilor este egal cu numarul format din angajator sau reprezentantul sau legal si reprezentantii angajatorului.
(3) Reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.
2. (1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
3. (1) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.
(2) Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3) Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca se stabileste in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere/unitate, dupa cum urmeaza:
a) de la 10 la 100 de lucratori – 2 reprezentanti;
b) de la 101 la 500 de lucratori – 3 reprezentanti;
c) de la 501 la 1.000 de lucratori – 4 reprezentanti;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucratori – 5 reprezentanti;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucratori – 6 reprezentanti;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucratori – 7 reprezentanti;
g) peste 4.000 de lucratori – 8 reprezentanti.

4. (1) Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:
a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;
e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.
(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.
5. Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
6. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.
7. (1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.
(2) La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca pot participa inspectori de munca.

SECTIUNEA a 2-a
Functionarea comitetului de securitate si sanatate în munca

8. Comitetul de securitate si sanatate în munca isi desfasoara activitatea în baza regulamentului de functionare propriu.
9. (1) Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(6) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
(7) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

SECTIUNEA a 3 – a
Atributiile comitetului de securitate si sanatate în munca

Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

A. Obligatiile presedintelui (angajatorului) referitoare la comitetul de securitate si sanatate în munca

1. Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile ssm necesare, pentru ca membrii acestuia sa îsi poata da avizul în cunostinta de cauza.
2. Sa asigure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este necesar.
3. Stabileste impreuna cu secretarul ordinea de zi a fiecarei întruniri, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, ordine de zi, care va fi transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
4. Sa verifice daca CSSM–ul este legal intrunit, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
5. Sa conduca activitatile prezentate in ordinea de zi, sa vegheze la respectarea procedurilor stabilite, iar pentru luarea deciziilor comitetului de securitate si sanatate în munca sa convina cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
6. In calitate de angajator sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator. Raportul prezentat va fi avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca si se va transmite la ITM.
7. Sa comunice comitetului de securitate si sanatate în munca punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului extern de prevenire si protectie, asupra plângerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul în care serviciul extern de prevenire si protectie îsi îndeplineste atributiile.
8. Sa informeze comitetul de securitate si sanatate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atât la nivel de unitate, cât si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor, precum si de salvare a bunurilor societatii.
9. Sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate în munca si sa aprobe documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala, în vederea selectionarii echipamentelor optime, aprovizionarii si distribuirii acestora functie de obiectivele stabilite, prin politica manageriala a societatii.
10. Analizeaza, urmareste si realizeaza activitatile stipulate in atributiile stabilite pentru membrii CSSM – ului.
11. Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea secretarului, indeplinirea indatoririlor de catre acesta.
12. În cazul în care presedintele (angajatorul) nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate în munca, conform atributiilor sale, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului. Motivatia va fi consemnata în procesul-verbal.

B. Obligatiile secretarului (lucratorul desemnat pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie) referitoare la comitetul de securitate si sanatate în munca

1. Sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa îsi poata desfasura activitatea in conditii optime.
2. Sa stabileasca impreuna cu presedintele, ordinea de zi a fiecarei întruniri, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, ordine de zi, care va fi transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
3. Convoaca în scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data si ora stabilite.
4. Sa verifice daca CSSM –ul este legal intrunit , daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
5. Urmareste ca RAPORTUL ANUAL prezentat de presedinte, comitetului de securitate si sanatate în munca, privind situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator, sa fie avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca.
6. La fiecare întrunire, încheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.
7. Trimite la inspectoratul teritorial de munca o copie a procesului-verbal încheiat si RAPORTUL ANUAL avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca, în termen de 10 zile,
8. La terminarea sedintelor CSSM, va informa toti conducatorii locurilor de munca si lucratorii societatii, afisand la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
9. Indeplineste si alte atributii corespunzatoare functiei.

C. Obligatiile medicului de medicina muncii referitoare la comitetul de securitate si sanatate în munca

1. Supravegherea sanatatii lucratorilor – sa asigure supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor în functie de riscurile privind securitatea si sanatatea în munca potrivit reglementarilor legale, încât fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate de timp.
2. Prezentarea de rapoarte potrivit cerintelor HG nr. 355 din 11/04/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.
3. Coopereaza cu angajatorul societatii pentru asigurarea fondurilor si conditiilor efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.
4. Prezinta informari punctuale privind masurile de protectie sociala pentru salariatele gravide si mame, lauze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati, cu raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu angajatorul societatii.

D. Obligatiile membrilor (reprezentantilor lucrătorilor cu răspunderi specifice
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) referitoare la comitetul de securitate si sanatate în munca

1. Analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în munca si planul de prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;
2. Urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al îmbunatatirii conditiilor de munca;
3. Analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri în situatia constatarii anumitor deficiente.
4. Analizeaza alegerea, cumpararea, întretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala.
5. Analizeaza modul de îndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie (daca este cazul), precum si mentinerea sau, daca este cazul, înlocuirea acestuia.
6. Propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice.
7. Analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul în care îsi îndeplinesc atributiile persoanele desemnate.
8. Urmareste modul în care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea în munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari
9. Analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale, precum si pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora în planul de prevenire si protectie;
10. Analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice în completarea masurilor dispuse în urma cercetarii;
11. Efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;
12. Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate în munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii în munca, la actiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza în anul urmator.

DISPOZITII FINALE

1. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, membrii ai CSSM-ului , vor respecta cerintele legale potrivit HG nr. 955/2010, art. 52 – 56, in principal vizand urmatoarele:
1.1. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
“Art. 5 lit. d):reprezentant al lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor – persoana aleasă, selectata sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, sa îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în munca”
1.2. Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere si/sau unitate.
1.3. Numarul minim de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor va fi stabilit dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant, in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv;
b) 2 reprezentanti, in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au sub 50 si 100 de lucratori inclusiv;
c) conform cerintelor prevazute la art. 60 alin. (3), in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 101 lucratori inclusiv.
2. Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
3. Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor trebuie sa urmeze un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 40 de ore, cu continutul minim de pregatire in domeniul SSM
4. Indeplinirea cerintei de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca se atesta printr-un document de absolvire a programului de pregatire.
5. Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
6. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt consultaţi şi participă, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfăşura următoarele activităţi:
a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Prezentul ,,Regulament” de functionare a CSSM va fi completat sau reactualizat ori de cate ori este nevoie in conformitate cu legislatia in vigoare si se aplica in cadrul SC ………………………………….. SRL.

INTOCMIT
Secretar CSSM

Recent Posts
Contacteaza-ne

Nu suntem pe aici momentan. Dar ne poti trimite un email si iti vom raspunde. Foarte repede.

Not readable? Change text. captcha txt
0
Convocator CSSMLista orientativa si neexhaustiva a activitatilor